plaatje_Jaarplan_IV_2018.pngDe Ruimtelijke Onderbouwing gaat in paragraaf 4.5 ook in op Externe Veiligheid maar zegt dat er niets aan gedaan hoeft te worden omdat ". . . het aantal personen neemt niet toe ten opzichte van het aantal personen dat nu reeds gebruik kan en mag maken van het gebouw, conform de bestaande bestemming. Het groepsrisico neemt derhalve ook niet toe. . . ". Ook dit is wederom onjuist. Het bestemmingsplan staat 1 bovenwoning toe dus een flat met 6 voordeuren is een toename van 500% m.b.t. permanente bewoning. Daar komt nog bij het personeel van de forse horeca en haar gasten overdag en 's avonds. Bovendien wordt in het Jaarplan Integrale Veiligheid 2018 de Betuwelijn juist genoemd als een gebied met een verhoogd risiko-profiel.  

Erger is dat deze paragraaf in het RO met geen woord rept over de veiligheid van de omgeving als gevolg van dit pand en de horeca. Ook daar gaat het Jaarplan van de gemeente Zevenaar uitvoerig op in en het is dus op zijn minst verbazend dat de sociale veiligheid van de omgeving door zowel initiatiefnemer als  gemeente volstrekt wordt genegeerd bij dit vergunningsontwerp.

Horeca beïnvloedt de immers veiligheid van de omgeving in sterke mate. Niet voor niets waarschuwt de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) haar leden voor de risico’s en stelt dat er moet worden samengewerkt met een gemeente en politie voor criminaliteitspreventie en andere maatregelen. Ook van toepassing voor Zevenaar zijn een horeca-convenant Veilig Uitgaan Zevenaar 2018 - 2019 en een Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar waar ook bepalingen zijn opgenomen t.a.v. horeca.

Uit het bovenstaande en genoemde verwijzingen blijkt dat veiligheid rondom horeca een bekend risico is waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. Er wordt in de RO niet eens aan deze documenten gerefereerd en evenmin blijkt uit de stukken dat er überhaupt is nagedacht over maatregelen die de veiligheid als gevolg van de komst van flinke horeca in een woonwijk moeten borgen.

Overigens worden het Stationsplein, Stationsstraat en van Gimbornstraat in deze documenten niet genoemd als behorend bij het risico gebied m.b.t. horeca-centrum Zevenaar en dat zou derhalve eventueel eerst met goedkeuring door de gemeenteraad moeten worden aan-gepast. Niet voor niets heeft de politie in het verleden er op aangedrongen dat horeca beter gecentreerd moest worden in Zevenaar en de gemeente Zevenaar heeft dat ook als beleid precies zo gedefinieerd in haar Centrumvisie Zevenaar 2015-2030 aangevuld met argumenten over de combinatie winkelen/horeca. Ook m.b.t. dit laatste is in dit geval geen enkele sprake.