Aanleiding en status Juni 2024 ... pinned

Het ingediende ontwerp voor een nieuw pand aan Stationsplein 13 druist in tegen ieder plan en beleid wat de gemeente Zevenaar de afgelopen 15 jaar heeft gemaakt. De voorzieningenrechter heeft in september 2020 de vergunning voorlopig geschorst. Dat was al een goed signaal. De bodemprocedure zou dienen op 23 september 2021 maar de rechtbank heeft destijds vanwege gebreken van de gemeente de zitting voor onbepaalde tijd uitgesteld. Inmiddels is op 14 april 2022 het beroep behandeld door de rechtbank in Arnhem. De rechter heeft het beroep op 2 juni 2022 ongegrond verklaard. Ze ging echter voorbij aan nogal wat feiten, beschouwde het partipatiebeleid van de gemeente in juridische zin irrelevant en passeerde de belangenverhouding verbijsterend lichtvoetig. Op 12 juli 2022 is tegen deze uitspraak dan ook hoger beroep aangetekend.

 

Het is niet echt raar dat omwonenden zich verbazen over gemak waarmee de gemeente haar "integrale compas" en al haar andere plannen negeert voor de eerste de beste investeerder. Het zou fijn zijn wanneer burgers met vertrouwen in de overheid en op basis van deze plannen konden kiezen waar ze willen of blijven wonen in Zevenaar. Vrijwel alle zienswijzen en pogingen van omwonenden om met gemeente en Kaplan inhoudelijk in gesprek te gaan, zijn zonder enige zichtbare belangenafweging aan de kant geschoven respectievelijk op niets uitgelopen.

Op 1 september 2020 diende de zaak voor de voorzieningenrechter in Arnhem. De vergunning werd voorlopig geschorst. De gemeente en inititiatiefnemer moesten "... in ieder geval ..." (dus niet uitputtend) een 3-tal gebreken herstellen. Intussen studeerde wethouder Winters op de uitspraak van de rechter en praatte hij met zijn ambtenaren en Kaplan. De gemeente nam voor het eerst in 5 jaar het initiatief om een gesprek tussen partijen te organiseren. Dat eerste gesprek was van louter procedurele aard. Een inhoudelijk vervolg werd voorzien vroeg in 2021. Dat gesprek werd opnieuw "tot nader bericht" uitgesteld en zijn we al weer jaren verder. Afspraken worden door Kaplan en gemeente wederom niet nagekomen. Jammer. 

De bodemprocedure diende, na uitstel na wederom verzaken van de gemeente, uiteindelijk op 14 april 2022. Een nieuwe rechter oordeelde dat de gemeente de procedure had gevolgd, had "gerepareerd" (zonder volledig te zijn) en dat ze zich niet formeel hoefde te houden aan haar eigen plannen. Dat weten we dan ook weer. Natuurlijk is dat vrij zot en er is dus hoger beroep aangetekend. Het wachten is op een datum bij de Raad van State.  

 

Achtergrond.

groen_stationsplein.jpg

Om wille van de overlast en (sociale) veiligheid zou horeca moeten worden geconcentreerd in de binnenstad. Volgens de vigerende welstandsnota past een flatgebouw niet in deze buurt en zorgt voor een vermindering van kwaliteit en waarde van de omgeving.

Zonder enige afstemming met de buurt wordt echter in 2 jaar tijd in nauw overleg met de gemeente een ontwerp gemaakt en een vergunning aangevraagd van een fors gebouw met 6 appartementen en in eerste instantie zeer forse horeca. Pas op het moment dat de vergunning daadwerkelijk afgegeven zou gaan worden, worden onwonenden geinformeerd. Het verhaal was maar half, bezwaren werden weggewuifd, de gemeente was er ook niet bij. Op bijna alle aspecten die een rol kunnen spelen bij het bouwen van een pand, zijn er keiharde missers (zoals voldoende parkeervoorzienigen of afhandeling van afval)  en klopt het ontwerp zowel inhoudelijk and procedureel op geen enkel manier met vrijwal alle bestaande plannen en nota's die de gemeente de afgelopen 15 jaar heeft geproduceerd.  

De massaliteit, bestemming en aantal voordeuren van het beoogde pand is dan ook tegen het bestemmingsplan. Parkeren rondom het station is al een zeer oud Zevenaars probleem en dit ontwerp maakt het nog erger. Milieuaspecten zoals lawaai, geur, afval, water, bezonning en uitzicht als gevolg van een groot gebouw met horeca en 7 voordeuren balanceren allemaal langs het randje van het toelaatbare. Privacy is bovendien een hoog goed in de Nederlandse wetgeving maar wordt hier gewoon aan de kant gezet.

Doof overleg.

Ook de buurt wil dolgraag een oplossing en wil constructief in gesprek met investeerders en gemeente. De initiatiefnemer Kaplan doet echter helemaal niets en ook hier schendt  de gemeente Zevenaar voor haar ogenschijnlijk belangrijke beleidsuitgangspunten. De gemeente wil graag naar eigen zeggen transparant, gastvrij, zorgvuldig, integer, legitiem, gerechtvaardigd, kwalitatief, professioneel, verbindend, oprecht, met respect en vooral (doel)gericht op mogelijkheden en oplossingenzijn maar weigert tot op de dag van vandaag expliciet om inhoudelijk over het plan te praten.

Omwonenden proberen op alle mogelijke manieren met burgemeester, wethouder, gemeenteraad en betrokken ambtenaren in gesprek te geraken. Ze zijn allemaal vriendelijk en hebben een luisterend maar een volstrekt doof oor. De gemeente verschuilt zich achter de procedures, maakt daarmee ook nog herhaaldelijk fouten, en roept, ondanks het “gastvrije verbinden”, dat ze wettelijk nergens toe verplicht is.

Jammer van de ongelofelijke hoeveel tijd, geld en energie wat is gestoken in het maken van al die gemeentelijke plannen en beleidsvoornemens. Voor de burger zijn ze inmiddels bewezen niets waard. Het is dan ook vooral jammer dat burgers ook zoveel tijd, geld en energie moeten steken om de gemeente te bewegen zich te houden aan haar eigen plannen.

Inmiddels zijn alle mogelijke contactmogelijkheden, spreekbeurtenzienswijzen en 2 rechtszaken achter de rug en die  hebben allemaal niets opgeleverd anders dan herstel van de door de gemeente zelf gemaakte fouten. Het zou toch niet zo moeten zijn dat omwonende fouten uit procedures, plannen en vergunning aanvraag moeten halen en de gemeente alle bezwaar wat geen keiharde missers zijn, aan de kant veegt onder het motto: "Wij zijn alleen van de procedure". Dat is in meetings ook letterlijk zo gezegd. Bizar.

Vervolg.

En nu? Om dus in de taal van de gemeente Zevenaar te spreken: “De procedure loopt, hier moet een rechter dan maar naar kijken”. Jammer.

Op last van de voorzienigenrechter moesten zowel gemeente als initiatiefnemer gebreken aan de vergunning, het plan en procedure herstellen. Belangrijke onderdelen daarvan waren de belangenafweging en betrokkenheid van de buurt.

Daartoe zijn in een 1e e-meeting op 18 december 2020 voor het eerst sinds begin 2018 alle 3 partijen weer bij elkaar gekomen. In deze meeting is echter alleen wederom de procedure besproken. In een volgende meeting zou de inhoud aan de orde komen. Deze meeting werd echter "tot nader bericht" uitgesteld en heeft nooit meer plaatsgevonden. De initiatiefnemer had de gemeente ook al eerder laten weten dat overleg met de omwonenden "niet in hun belang" was. Wethouder Hans Winters schiet nog eens in bij een willekeurige omwonende om verhaal te halen over notulen maar dat haalt natuurllijk niets uit. Ook de beroepsrechter laat het erbij. De gemeente is blijkbaar tot niets anders verplicht dan het volgen van de procedure. Door de gemeenteraad goedgekeurde en gepubliceerde plannen doen er niet toe. 

De inmiddels is vanuit een verkiezingsbelofte de nieuwe wethouder Aad van Orden direct na zijn aantreden wel alsnog gaan "praten" met de initiatiefnemer. De korte samenvatting van de terugkoppleling van dat gesprek was: "De initiatiefnemer beweegt niet dus doe ik ook niets meer. We wachten op het hoger beroep."

Tot zover de rol van de gemeente ten dienste van haar burgers.