terrasluidspreker.jpgIn de Ruimtelijke Onderbouwing wordt gesproken over "horeca met achtergrondmuziek".  Het is onduidelijk of die muziek ook op het geplande terras ten gehore wordt gebracht of dat 's zomers de terrasdeuren voortdurend openstaan zodat de muziek ook "naar buiten kan". Het is bovendien een groot verschil of horeca met muziek in een geconcentreerd uitgaansgebied ligt zoals op de Markt dan wel in een woonwijk.

Opmerkelijk is dat het terras wordt beschouwd als randvoorwaardelijk voor het succes van de horeca want er is in de RO gesteld: "Ook is een terras opgenomen om de leefbaarheid op het plein te vergroten en om het plan financieel haalbaar te krijgen.". Het 1e deel van de zin is niet veel meer dan een poëtische en onbegrijpelijke stemmingmaker maar het 2e deel zegt eigenlijk dat blijkbaar het plan niet houdbaar is zonder terras. M.a.w., er zal alles aan gedaan worden om van het terras een vol-bezette eye-catcher te maken.

En daarmee wordt dan een absoluut onaanvaardbare situatie gecreéerd in een verder rustige woonwijk. Argumenten dat treinen meer lawaai maken zijn niet valide omdat ten eerste dat lawaai steeds maar zeer kort is en bovendien door de Betuwelijn-tunnel en de electrificatie van treinen het totale geluidsniveau al aanmerkelijk minder is dan jaren geleden. Omwonenden beschouwen het ook niet meer als hinderlijk. 

Wat wel hinderlijk is, is wanneer er mogelijk van 06:00 tot 22:00 een vol terras met pratende mensen en voorturend muziek-getingel in een woonwijk komt.

Daar komt nog bij dat de RO al marchandeerd met de afstand van het geplande pand en het dichtstbijzijnde woonhuis. Het is geen 10 meter zoals het RO stelt maar ca. 6. Een onbegrijpelijke misser want het zet dit punt alleen maar verder op scherp. 

Wat ook nog opvalt dat in de RO wordt gesteld dat de gemeente een extra vergunning moet afgeven voor het verhogen van de geluidsnorm voor de toekomstige inwoners van dit pand. En bovendien worden allerlei maatregelen getroffen om het geluid binnenshuis op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Dus én norm omhoog én maatregelen. Uit het akoustisch onderzoek van Groenewold blijkt ook dat voor de eigen bewoners van het pand wel degelijk rekening wordt gehouden met extra overlast van de horeca.

Bovengenoemd onderzoek is v.w.b. de overlast voor de omgeving onterecht mild. De aannames zijn in tegenspraak met de ambitie t.a.v. het terras en bovendien wordt er geen onderscheid gemaakt tussen dag- en avond-horeca. Geluidsnormen zijn b.v. anders voor 7:00 - 19:00 dan voor 19:00 - 22:00. Alleen daarom al is het geen goede Ruimtelijke Ordening en kan de gemeente dus geen vergunning afgegeven voor horeca. Zie hiervoor ook het onderzoek wat is gedaan door Erik Willighagen, 2016.

Overigens, ook de Raad van State concludeert in verschillende gevallen dat een gemeente vooraf grenzen moet vaststellen voor het (laten) opstellen van plannen en het niet aan mag laten komen op correcties achteraf (b.v. als gevolg van een zienswijze procedure).

Bovendien gaat de Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar (APV) in de artikelen 4.1 t/m 4.6 uitvoerig in op geluidshinder van horeca en verbiedt dat m.u.v. speciale evenementen of bijzondere ontheffing. Saillant detail, het woord geluid komt in de APV wel liefst 107 keer voor dus is het blijkbaar belangrijk.

Kortom, ook dit onderwerp in de RO moet helemaal over.