veiligheid-gaat-voor.jpgUit de Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 blijkt dat de gemeente de dag/avond horeca wil concentreren op de Markt/Weverstraat met een exra uitloopje op het Raadhuisplein. Horeca op het Stationsplein wordt nergens genoemd en dat is ook logisch gezien bovengenoemd streven.

Volgens zowel het Horeca convenant Veilig Uitgaan Zevenaar en ook de Algemeen Plaatselijke Verordening 2018 valt het Stationsplein buiten het aandachtsgebied. Horeca kan en mag dus helemaal niet op die plaats. Uit de Ruimtelijke Onderbouwing of Ontwerpvergunning blijkt ook evenmin dat er is nagedacht over het mitigeren van de toegenomen veiligheidsrisico's.

Op blz 32 van de Centrumvisie wordt voor het Stationsplein als ambitie "een parkachtige en veilige inrichting" genoemd. Een flatgebouw in een "parkachtige"  omgeving past al sowieso niet maar m.b.t. het 2e punt "veilige inrichting" is wel wat meer te zeggen (zie ook eerder artikel over Veiligheid). Een stationsomgeving wordt immers van nature al niet als de meeste veilige beschouwd. Niet voor niets blijft de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven uitvoerig stilstaan bij de veiligheid rondom een station. In de aanbevelingen 3 en 4 wordt gepleit voor maximale aandacht voor veiligheid rondom stations met het onderwerp als vast punt op de overleg-agenda van gemeente, politie en OvJ en een maximale samenwerking tussen gemeente, spoorwegpolitie en lokale politie.  Vooral in punt 4 wordt er gewaarschuwd dat gemeentebesturen te weinig aandacht kunnen hebben voor de veiligheid in stationsgebieden en verantwoordelijkheden afschuiven.

Samenvattend, uit geen enkel plan, visie, convenant of ander document van de gemeente Zevenaar dan wel initiatiefnemer blijkt dat er is stilgestaan bij maatregelen om de, al dan niet door de mogelijke komst van de horeca op het Stationsplein toegenomen, risico's voor veiligheid rondom het Stationsplein te adresseren. Dat is onaanvaardbaar en op zich al reden genoeg om de Verklaring van geen Bedenkingen  (VVGB) en de Ontwerpvergunning krachtig te verwerpen en te vragen om een volledig nieuw onderzoek naar de effecten van horeca rondom het Stationsplein.