De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (ook wel genoemd Welstandscommisie) is een respectabel adviesorgaan van onafhankelijke experts geflankeerd door een klein aantal betrokken burgerleden. De commissie adviseert de gemeente over kwaliteit en andere welstandsaspecten van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De commissie baseert haar advies op criteria zoals vastgelegd in de welstandsnota en natuurlijk het bestemmingsplan. Iedere 2 weken komt deze commisie bij elkaar om bouwontwerpen te bespreken en te toetsen aan de genoemde nota.

M.b.t. de vergunning voor Stationsplein 13 is de vigerende en dus bepalende welstandsnota de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit Zevenaar” gepubliceerd op 1 november 2012. Dit is een lijvig document van 162 pagina's waar de karakteristiek van alle deelgebieden van de (toenmalige) gemeente Zevenaar is beschreven inclusief de criteria waar nieuwbouw of verbouw aan moet voldoen.

M.b.t. het Stationsgebied zijn in de Welstandsnota de volgende beschrijvingen en bepalingen opgenomen:

 

Blz 82: 
(Gebiedsbeschrijving)
. . . . .
11. Stationsplein 
. . . . . 
een ellipsvormig parkje met omringende bebouwing. De bebouwing aan de noordzijde bestaat uit twee villa’s uit het begin van de 20e eeuw, twee dubbele woonhuizen uit de jaren ’30 en het pand op de hoek van de Kerkstraat dat dateert van omstreeks 1900. De bebouwing aan de oostzijde bestaat uit Huis Rijck dat nog dateert uit de middeleeuwen, een kantoorpand uit de Wederopbouwperiode en een witte villa met rieten kap. Aan de zuidzijde bestaat de bebouwing uit een in 1912 als pakketpostgebouw gerealiseerd pand en het na de oorlog in modernistische stijl opgetrokken stationsgebouw. Aan de westzijde wordt het Stationsplein nauwelijks begeleid door bebouwing, waardoor de ruimte hier enigszins “wegloopt”. Door aard van de omringende bebouwing, de groene voortuinen en de landschappelijke inrichting van het parkje, heeft het Stationsplein het karakter van een eenvoudig villa-parkje uit het begin van de 20e eeuw. 
. . . . . 

 

Blz 84 en 85:
Welstandscriteria 
Ligging
- de bebouwing is georiënteerd op de straat en/of de openbare ruimte, een en ander in overeenstemming met hetgeen in de beschrijving van de verschillende deelgebieden is aangegeven; 
- de hoofdmassa’s ondersteunen door de hoogte en plaatsing het karakter van de openbare ruimte. 
Massa 
- de gevelbreedte is beperkt of er is sprake van geleding van de massa, zodat een kleinschalig beeld ontstaat of behouden blijft; daarbij dient gelet te worden op hetgeen in de beschrijving van de verschillende deelgebieden is aangegeven ten aanzien van dit aspect; 
- nieuwe invullingen dienen zich te voegen in het gewenste beeld, zoals in de beschrijving van de verschillende deelgebieden is aangegeven, waarbij tevens gelet wordt op een goede geleding; 
. . . . . 
Materialen en kleuren
- het materiaal- en kleurgebruik wordt afgestemd op de belendende panden, waarbij gelet wordt op hetgeen in de beschrijving van de verschillende deelgebieden is aangegeven; 
- het gebruik van schreeuwende, niet harmoniërende kleuren is niet toegestaan. 
Detaillering 
- de oorspronkelijke fijne detaillering van de gevel, dakgoten en daklijsten is gehandhaafd of versterkt; 
- de gevelindeling moet afgestemd worden op de gevelindeling van de omgeving; 
- de detaillering van de begane grond en bovenverdieping zijn op elkaar afgestemd (verticaliteit); 
- de gevel is samenhangend vormgegeven; 
- daken zijn waar mogelijk beëindigd met een lijst.
Kleine bouwplannen
- dakkapellen niet grenzend aan een binnenterrein zijn maximaal 33% van de breedte van het dakvlak.

 

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat een massaal vierkant flatgebouw met horeca en 6 appartementen niet past binnen de gestelde criteria. Niet alleen zijn de in rood aangegeven criteria apert genegeerd, nog steeds voldoet het beoogde plan niet aan de criteria m.b.t. maatvoering uit het bestemmingsplan.

 

Op 1 oktober 2019 vergadert de Commisie Ruimtelijke Kwaliteit met het plan voor Stationsplein 13 op de agenda en een toelichting van de architect om 16:00 uur op het gemeentehuis aan de Kerkstraat.