Al in 2017 hebben omwonenden vragen gesteld aan de gemeente:

 • “Ja er is een plan van een initiatief nemer”
 • “De stedenbouwkundige en de welstandscommissie hebben er naar gekeken en zij vonden het goed.”
 • “Nee, er komt geen overleg. U moet uw bezwaren inbrengen tijdens de zienswijze procedure.”

Begin 2018 werd er een bijkomst georganiseerd door de initiatiefnemer:

 • eenzijdige berichtgeving
 • geen inspraak of overleg
 • onvolledige verslaglegging

N.a.v. deze bijeenkomst hebben omwonenden op hun initiatief meerdere gesprekken gevoerd met initiatiefnemer, ambtenaren RO, wethouder en burgemeester over inhoud en inspraak:

 • er is altijd een luisterend oor maar
 • “We wijzigen het plan niet anders maken we geen winst.”
 • de gemeente wil niet praten over de inhoud anders via de zienswijze  procedure
 • procedure- en inspraak-vragen worden alleen formeel behandeld en er is verder niets mee gedaan

De zienswijze procedures in 2018 en 2019:

 • we hebben de gemeente lopende de procedure in 2018 er op attent gemaakt dat er onterecht geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is afgegeven dus daarom loopt nu in 2019 de procedure opnieuw
 • de gemeente doet nu inhoudelijk alsof er vorig jaar niets is gebeurd. Uit de ontwerpvergunning en ruimtelijke onderbouwing blijkt ook dat er nauwelijks iets is gedaan met inbreng van omwonenden

Er is op 2 momenten gesproken tijdens vergaderingen van de commissie Ruimte door vertegenwoordigers van omwonenden en de VVGB is besproken in de gemeenteraad:

 • het blijkt dat een groot deel van de oppositie in de gemeenteraad de discussie graag op inhoud voert (waarvoor dank) en 
 • de LB/CDA coalitie vooral de procedures volgt
 • de coalitie heeft dan ook op procedurele grond met de ontwerp VVGB ingestemd

 

Kijk voor een meer uitgebreide beschouwing van dit onderwerp verder in het menu-item Procedure en voor de achterliggnde documentatie en plannen van de gemeente in de documenten-index.

De 2e zienswijze procedure loopt nu. Vergeet niet uiterlijk 12 Juni 2019 uw zienswijze bij de gemeente kenbaar gemaakt te hebben.