Op 15 november 2019 heeft de gemeente als antwoord op de in juni 2019 door omwonenden van Stationsplein 13 ingediende zienswijzen de Zienswijzenota gepubliceerd. Op woensdag 4 december vergadert de Commissie Ruimte met dit onderwerp op de agenda. Op 18 december zal de gemeenteraad een besluit nemen over de definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en de definitieve omgevingsvergunning. 

In de komende 2 weken zal op de zienswijzenota in een aantal artikelen in detail worden ingegaan. Natuurlijk wordt hier ook verslag gedaan van de vergaderingen van de commissie en de raad. Voor nu is samenvattend de conclusie van de belangrijkste punten als volgt: 

1) Het is fijn om te zien dat het plan is aangepast zodat het voldoet aan de regels die de gemeente zelf heeft gesteld in haar Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemeente Zevenaar. Ook is het volume van de horeca teruggebracht van het grootschalige 200 m2 tot 87 m2 om wat beter in lijn te zijn met de Centrumvisie Zevenaar. Bovendien is nu een inpandige containerruimte om de forse milieuproblemen m.b.t tot afval te beperken. Het is wel jammer dat de omwonenden de gemeente hebben moeten wijzen op hat toepassen van haar eigen regels en normen.  Dat had de gemeente op voorhand zelf moeten doen. 

2) Het plan voldoet nog steeds niet aan de regels van het bestemmingsplan t.a.v. de maatvoering van het  geoogde pand (anders had deze procedure overigens ook helemaal niet hoeven lopen). Er wordt een paar keer genoemd dat "overal op het perceel tot 4 meter hoog gebouwd mag worden". Dat klopt maar dat is ook niet het grootste bezwaar. Onthutsend is vooral dat de gemeente alleen al de afwijking van de hoogtematen van het centrale pand t.o.v. het bestemmingsplan als "wijkt niet wezenlijk af" bestempelt. Naar onze mening is een verandering van de goothoogte van 6 naar 9,95 meter toch zeer significant. Ook wordt de stijging van het totale oppervlak en volume van het pand met zo'n 250% (!) maar helemaal genegeerd.

Vervelend is ronduit dat bepalingen van het bestemmingsplan en centrumvisie worden opgerekt. Gebiedsbeschrijvingen worden bijvoorbeeld plots genegeerd en veranderd in "... in een straal van 200 meter ...". Zo heeft de gemeente het oorspronkelijk niet opgeschreven en niet bedoeld.

3) Nog wat pijnlijker is hoe wordt omgegaan met de ruimtelijke Kwaliteit. Ook wij hebben respect voor de kundigheid van de leden van de welstandscommissie maar de zaak afdoen met "is in overeenstemming met de redelijke eisen van welstand" en het is "stedebouwkundig aanvaardbaar" is toch echt ontoereikend. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is 162 pagina's groot, heeft veel tijd en moeite (en dus geld) gekost om samen te stellen en is uiterst nauwkeurig waar een nieuw of te wijzigen pand aan moet voldoen in elke omgeving van Zevenaar. Als dit document op een willekeurig moment gewoon aan de kant kan worden geschoven, kunnen documenten van de gemeente Zevenaar niet meer serieus genomen worden. De bewoners van de gemeente Zevenaar rekenen er op dat als de gemeente een plan of bepalend document uitbrengt (en niet later amendeert), dat het meer behelst dan alleen maar goede voornemens.

Ook worden beschrijvingen in de oorspronkelijke Ruimtelijke Onderbouwing t.a.v de positionering van het pand in de omgeving nu als niet relevant gezien ("...  hooguit beschrijvend ...") en kunnen "zonder dat een goede Ruimtelijk Ordening in het geding is" blijkbaar naar willekeur in de nieuwe RO worden aangepast. Dat is op zijn minst merkwaardig.

4) T.a.v. de externe veiligheid is de zienswijze naar onze mening niet goed begrepen. Het gaat niet over de veiligheid van de de nieuwe bewoners van het beoogde pand maar over de potentiele (on)veiligheid van de omgeving en de omwonenden. Horeca op welke schaal dan ook vergroot de veiligheidsrisiko's van een omgeving. Het plan heeft dus wel degelijk impact voor het APV en het horeca convenant.

5) Extra jammer is dat de gemeente nu expliciet zegt dat inspraak helemaal niet nodig is. Bovendien suggereert de zienswijzenota dat er adequaat met omwonenden is gesproken. Dat is apert onjuist. De gemeente heeft op geen enkel moment initiatief genomen en zelf ronduit in de gesprekken geweigerd over de inhoud te willen praten. De gemeente heeft zich tot op vandaag de dag louter procedureel opgesteld.

Wordt vervolgd.