Uit ons stappenplan blijkt dat we voortdurend proberen constructief overleg te voeren via allerlei kanalen: afspraken maken met diverse ambtenaren op het gemeentehuis, uitnodigen van de initiatoverleg1.pngiefnemer bij ons thuis, spreken bij commissie ruimte, betrekken van de politieke partijen, inschakelen van de media, het middels deze website publiekelijk en transparant onze zienswijze publiceren en middels email en de zienswijze procedures (open) vragen stellen aan de gemeente.

Dat laatste kan wellicht wat publiekelijker en transparanter dus om iedereen wat extra te inspireren in dit artikel een 10-tal vragen die 1 van de omwonenden als samenvatting middels de lopende zienswijze procedure aan de gemeente heeft gesteld. Wellicht bengt dit iemand op een idee voor nog andere vragen die aan een zienswijze document kunnen worden toegvoegd. 

 

12 juni 2019 is de laatste dag om een zienswijze in te dienen !!!

 

1) Het beoogde pand wijkt met een goot- en nokhoogte van 10 meter exclusief schoorstenen en een oppervlak van 300 m2 en volume van 3000 m3 fors af van de omringende bebouwing.

  • Met welke concrete argumenten (anders dan: “Wij vinden het wel goed en de stedenbouwkundige en welstandscommissie hebben er naar gekeken.”) meent u te kunnen rechtvaardigen dat een flatgebouw deze omvang  past in een woonblok met laagbouw bungalows en 2-kappers met maximaal 4 tot 6 meter nokhoogte?

2) Het beoogde pand is een fors flatgebouw te midden van een groen parkje met vrijstaande en 2-kap villa’s.  De toegang tot de stad vanaf het station is via de Kerkstraat. 

  • Welke concrete argumenten heeft u om dit flatgebouw als "hoekelement", "scharnierpunt", "visueel eikpunt of "visueel element in de grote ruimte van het Stationsplein" te bestempelen?

3) De Ruimtelijke Onderbouwing schiet op veel plaatsen te kort in haar argumentatie, onderdelen ontbreken en (milieu)onderzoeken missen en zelfs een complete omgevingsschets ontbreekt.

  • Met welke concrete argumenten kunt u onderbouwen bij het beoordelen van de RO en het derhalve inbrengen van de ontwerpvergunning dat wettelijke eisen en kwaliteitsnormen van de gemeente Zevenaar t.a.v. deze procedure en inhoudelijke documenten volledig zijn geborgd? 

4) In het Horeca Convenant en de Algemene Plaatselijke Verordening past het Stationsplein niet binnen het beoogde “beschermings-gebied”. Dat klopt, want er is immers o.a. op aangeven van de politie een beleid om o.a. omwille van veiligheidsrisico’s het uitgaansgebied te concentreren.

  • Welke concrete argumenten kunt u aandragen dat deze gebiedsdefinities nu plotseling blijkbaar onjuist zijn en moeten worden aangepast?

5) In het bestemmingsplan, de centrumvisie en de structuurvisie wordt het Stationsplein aangeduid als een “groen villa parkje” en een “parkachtige omgeving” en dat de “oorspronkelijke karakteristieke waarden” blijkbaar met succes zijn behouden.

  • Met welke concrete argumenten denkt u te kunnen rechtvaardigen dat deze “gemeentelijke zienswijze” van de afgelopen 5 jaar plotseling niet meer geldig is en er op deze plaats een groot flatgebouw kan komen?

6) In het vigerende bestemmingsplan staat dat er alleen aanvullende horeca (ter ondersteuning van de maatschappelijke functie) op deze plaats is toegestaan. Bovendien stelt u in de Centrumvisie Zevenaar 2015-2025 op blz 24 ook dat zelfstandige dag-/avondhoreca rondom de Markt en Weverstraat geconcentreerd moet worden.

  • Met welke concrete argumenten denkt u nu plots hier van te kunnen afwijken en toe te staan dat er in een woonwijk zelfstandige horeca mag komen met een oppervlak van 200 m2 en bovendien een terras van meer dan 100 m2 met geluid?

7) Met omschrijvingen als “broodjeszaak, koffiebar of ijssalon”, onduidelijke sluitingstijden (in de RO 22:00 én 23:00), de onjuiste bestempeling als dag-horeca, een zeer groot oppervlak van 200 m2 plus terras van 100 m2 en een sterke zakelijke relatie van de initiatiefnemers met vleesverwerkende industrie en kebab-restaurants, is het nog steeds onduidelijk en zelfs wat onwaarschijnlijk wat er in de RO wordt gesteld over het type horeca wat wordt beoogd dan wel wat er in de toekomst nog zou kunnen veranderen met impact op milieu, parkeren, externe veiligheid e.d.

  • Met welke concrete bepalingen en begrenzingen borgt de gemeente dat de geplande horeca nooit meer kan worden dan een “broodjeszaak, koffiebar of ijssalon” en geen restaurant, cafetaria, café of een andere vorm van grootschalige horeca? 

8) De Ruimtelijke Onderbouwing schiet te kort of is onduidelijk op vrijwel alle milieu-aspecten: geur, fijnstof, lawaai, afval, hemelwaterafvoer, horizonvervuiling en overlast van extra verkeer en parkeren. 

  • Met welke concrete argumenten denkt u te kunnen rechtvaardigen dat alle juridisch formele en sociaal acceptabele milieu-normen adequaat zijn geborgd met de beoogde vergunningsverlening?

9) Parkeren is nu al een groot probleem rondom het Stationsplein voor zowel omwonenden als forensen. Bovendien stelt het nieuwe Parapluparkeerplan Zevenaar precieze normen. Het voorgenomen plan komt volgens deze normen 8 tot 16 parkeerplaatsen te kort en claimt ten onrechte dat de publieke parkeerfunctie dit maar moet opvangen. 

  • Met welke concrete argumenten denkt u te kunnen rechtvaardigen dat het voorgenomen plan extra overlast mag veroorzaken in dit gebied en bovendien significant mag afwijken van de parkeer-normen die Zevenaar recent heeft gesteld dan wel met welke concrete maatregelen borgt de gemeente dat deze overlast er niet komt? 

10) De gemeente Zevenaar heeft overleg met de burger als speerpunt. Als het een publieke ruimte betreft, vraagt de gemeente ook netjes en ruim inspraak. Echter, met dit voorgenomen plan als voorbeeld, als (bestemmings)plannen worden geraakt, blijft de gemeente angstvallig stil.

  • Met welke concrete bewijsvoering en argumenten kan de gemeente Zevenaar stellen dat inspraak m.b.t. tot dit voorgenomen plan conform Zevenaars beleid is geweest en dat de burger op een adequate manier is geïnformeerd en betrokken?