andre_view.pngDeze zienswijze procedure had helemaal niet gelopen als het beoogde pand had voldaan aan de maatvoering zoals bepaald in het bestemmingsplan. Nog even de feiten uit de vigerende gemeentelijke documentatie:

  • een goothoogte van maximaal 6 meter;
  • een nokhoogte van maximaal 9 meter;
  • de bouw met een hoogte van meer dan 4 meter niet meer dan 85 m2 (zo genoemd in de Ruimtelijk Onderbouwing)

Het geplande pand overschrijdt deze maten zeer fors:

  • de goothoogte gaat van 6 naar 9.95 m = 165% hoger;
  • de nokhoogte van 9 naar eveneens 9.95 = 10% hoger;
  • het oppervlak boven 4 meter van 275 m2 = maar liefst meer dan 320% meer.

Deze beoogde maatvoering leidt tot een massaal pand met een breedte van meer dan 20 meter en een diepte van 14. Het  totale volume komt daarmee op ca. 3000 m3, meer dan 450% (!!!) groter dan het bestaande hoofdgebouw.

 

De welstandscriteria van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn eveneens uiterst precies. Een samenvatting:

  • de gevelbreedte is beperkt zodat een kleinschalig beeld behouden blijft;
  • materiaal en kleurgebruik is afgestemd op de belendende panden;
  • nieuwe invulling moeten zich voegen in het beeld van het bestaande gebied;
  • de gevelindeling en de oorspronkelijke fijne detaillering van dakgoten en daklijsten moeten worden gehandhaafd of zijn afgestemd op de gevelindeling van de omgeving.

Het is duidelijk dat het beoogde gebouw ook geenszins aan deze criteria voldoet. Een fors flatgebouw past immers niet in een wijk die in dezelfde welstandsnota wordt omschreven als: "Door aard van de omringende bebouwing, de groene voortuinen en de landschappelijke inrichting van het parkje, heeft het Stationsplein het karakter van een eenvoudig villa-parkje uit het begin van de 20e eeuw."

 

Tot zover de feiten. De zienswijzennota stapt daar met zevenmijlslaarzen doorheen. De in de welstandsnota (ook wel Nota Ruimtelijke Kwaliteit) beschreven deelgebieden zijn blijkbaar niet meer relevant want aldus de zienswijzennota: Het grondgebruik binnen een straal van 200 meter vanaf het projectgebied bestaat uit wonen, kantoren, groen, verkeer, station, spoorweg, horeca.”.

Dat is een opmerkelijk standpunt want heel Zevenaar met het Freulebos als middelpunt past nagenoeg in een cirkel met een diameter van zo’n 2 á 2,5 kilometer. Vrijwel ieder punt ongeacht de wijk binnen of net rondom die cirkel ligt wel op zo’n 200m van of het spoor of druk verkeer van een ring of doorgaande weg of een kantoor of een groot bestaand woongebouw. Ook wordt in de Centrumvisie 2015-2025 het Stationsplein duidelijk beschreven en betrokken bij de plannen. In de zienswijzennota staat echter plotseling dat “De Centrumvisie niet bepalend is voor de typering van het gebied … “. Met andere woorden, de Centrumvisie van Zevenaar is blijkbaar of nietszeggend of wanneer het uitkomt niet van toepassing.

Niet alleen de welstandscommissie vond ongeacht de schending aan haar eigen criteria het beoogde pand “mooi”, de Ruimtelijke Onderbouwing poogt uitvoerig in bijna poëtische termen maar zonder onderbouwing te beargumenteren waarom het pand wél zou passen binnen de bestaande omgeving. De zienswijzen van omwonenden hekelen dan ook het gebrek aan redelijke argumentatie en er worden vragen over gesteld.

Echter, de zienswijzennota zegt dan dat … begrippen niet doorslaggevend zijn in de waardering en ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied.” en … kwalificaties zijn hooguit beschrijvend … . Een goede ruimtelijke ordening zou daarmee niet in het geding zijn. Met andere woorden, het maakt helemaal niet uit hoe een ontwerp wordt beschreven. Wanneer dit standpunt op de 162 pagina’s tellende welstandsnota wordt geprojecteerd (want dat is tenslotte de referentie) dan zegt de zienswijzennota eigenlijk dat er 162 pagina’s irrelevante tekst is geproduceerd.

Ook stelt de zienswijzennota dat … omdat het project in strijd is met het bestemmingsplan, het niet is uitgesloten dat het project afwijkt van de stedenbouwkundige beschrijvingen.”.

Dit is een rare cirkel-redenering. Het zegt eigenlijk zoiets als “Omdat het plan niet aan de regels voldoet, hoeft het niet aan de regels te voldoen”.

Ronduit verbijsterend.