Uit de Zienswijzennota blijkt dat het onderwerp veiligheid voor de omgeving door de behandelaars van de zienswijzen niet goed is gelezen of begrepen. In verschillende zienswijzen worden zorgen geuit en vragen gesteld over de veiligheid van de omwonenden als gevolg van de komst van horeca en dan ook nog met name in een stationsomgeving.

De Ruimtelijke Onderbouwing gaat er zelf ook niet op in en heeft het alleen over de externe veiligheid voor de toekomstige bewoners van het pand i.v.m. gevaarlijke stoffen en treinverkeer. De toegenomen risico’s t.a.v. de veiligheid van omwonenden (om definitiekwesties te vermijden is het is wellicht beter om dit Sociale Veiligheid te noemen) worden volledig genegeerd.

De zienswiizennota constateert ten onrechte dat dit onderwerp “… gaat over de veiligheid van de gebruikers/bewoners van het project …” en concludeert even verder dat “… Bij normaal gebruik van wonen en horeca is er geen reden om aan de veiligheid van anderen dan gebruikers van de nieuwe voorziening op voorhand te twijfelen.”. Een volstrekt ongefundeerde conclusie en erger nog, volledig in tegenspraak met de bekende en bewezen risico’s maar ook vrijwel alle visie-documenten en convenanten die de gemeente Zevenaar recent zelf heeft opgesteld.

Niet alleen stelt de brancheorganisatie KHN dat extra veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen rondom de bedrijven van haar leden en heeft met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan een model stappenplan ontwikkeld om de veiligheid in een uitgaansgebied te verbeteren.

De gemeente Zevenaar heeft dan ook i.s.m. de politie een horeca convenant opgesteld conform dit model: Veilig Uitgaan in Zevenaar. Het draagvlak van dit convenant is als prioriteit bestempeld in de nota Jaarplan Integrale Veiligheid 2018.

Ook heeft de politie in het verleden al aangegeven dat horeca in Zevenaar omwille van de veiligheid beter geconcentreerd kan worden en Zevenaar heeft daartoe ook beleid uitgezet en vastgelegd in Centrumvisie Zevenaar 2015 | 2025 en wordt ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Zevenaar uitvoerig ingegaan op bepalingen om horeca in Zevenaar veilig te houden.

Tenslotte geeft de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) aan dat de veiligheid rondom een station als een vitaal publieke functie de afgelopen 2 decennia deels verloren is gegaan en met spoed weer moet worden teruggewonnen.

Kortom, juist de combinatie van een station met aanwezige horeca behoeft speciale aandacht van politie en gemeente.

Het is dan ook onacceptabel dat m.b.t. tot het voorgenomen plan van Stationsplein 13 zowel de initiatiefnemer als gemeente volstrekt doof zijn voor dit onderwerp ondanks alle bovengenoemde reeds bestaande plannen, visies en convenanten.

Dat blijkt ook wel wanneer n.a.v. vragen in de zienswijzen over veiligheidsmaatregelen de zienswijzennota zegt: "Het is niet duidelijk welke extra veiligheidsmaatregelen uit de genoemde stukken voor dit project gelden". Met andere woorden, de gemeente schrijft blijkbaar wel veel stukken over potentiële problemen, in dit geval over veiligheid, maar weet niet welke maatregelen er getroffen moeten worden. 

In een mogelijk juridisch vervolgtraject wordt dit zeker een hard punt. We vertrouwen er op dat de gemeente bij de voorbereiding van haar besluitvorming in de gemeenteraad en college van B&W zich nog eens beraadt en blijft handelen naar eigen eerder opgestelde normen en richtlijnen. Horeca in welke vorm dan ook met uitzondering van de stationsrestauratie is in dit gebied uit den boze.