Buurt dient nieuwe zienswijze in voor Stationsplein 13

 

Omwonenden van het pand Stationsplein 13 willen nog steeds graag dat het pand grondig wordt gerenoveerd of herbouwd maar vallen over de invulling van initiatiefnemer Kaplan in samenwerking met de gemeente Zevenaar. Het plan omvat een fors flatgebouw met 200m2 zelfstandige horeca en een terras van meer dan 100m2 met daarbovenop 2 verdiepingen met 6 appartementen. Vorig jaar heeft de gemeente de zienswijze procedure moeten stoppen omdat onterecht geen “verklaring van geen bedenkingen” aan de gemeenteraad was gevraagd. 

Op 2 mei 2019 heeft de gemeente voor de 2e keer het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben opnieuw 6 weken de tijd gekregen om een zienswijze kenbaar te maken. Nadat vorig jaar omwonenden met zienswijzen uitvoerig zijn ingegaan op de Ruimtelijke Onderbouwing en bovendien 2 keer bij de commissie Ruimte hebben gesproken, had de buurt verwacht dat veel van de omissies en onduidelijkheden nu zouden zijn meegenomen. Dat was niet het geval. De gemeente acteert alsof de procedure in 2018 helemaal niet heeft plaatsgevonden.

Overleg

Omwonenden zijn verbaasd dat de gemeente ronduit weigert over de inhoud van het plan te praten. De gemeente geeft immers de vergunning af, toetst het plan aan haar visie en bestemmingsplan en stelt grenzen en eisen aan het ontwerp. Nadat interim Burgemeester Schadd-de Boer in haar nieuwjaarstoespraak van 2018 had aangegeven vooral naar burgers te willen luisteren, wekte dat de verwachting dat de nieuwe gemeente Zevenaar voortaan beter haar best zou doen met inspraak en bedenkingen van burgers om te gaan. Ook de nieuwe burgemeester van Riswijk heeft het over verbinden. De buurt merkt er allemaal weinig van.

Beleid

Het beoogde pand wordt met een hoogte van bijna 10m, een oppervlak van 275m2 en een volume van 2750m3 ruim 3 keer zo groot als het oude hoofdgebouw. Het is niet alleen ontsierend voor de omgeving maar het initiatief past ook niet binnen de omschrijvingen, bepalingen en bedoelingen van het bestemmingsplan, de centrumvisie en de structuurvisie van de gemeente Zevenaar. 

Veiligheid

Bovendien past zelfstandige horeca evenmin binnen het Horeca Convenant en de Algemene Plaatselijke Verordening. Een stationsgebied heeft al een verhoogd veiligheidsrisico. Zelfstandige horeca maakt dat erger. Niet voor niets pleitte de Zevenaarse politie ook voor concentratie van dag-avondhoreca op de Markt en Weverstraat.

Milieu

Een fors gebouw met volumineuze horeca en 6 appartementen heeft een behoorlijke impact op milieu-aspecten zoals afval, geur, fijnstof, geluid, hemelwaterafvoer, bezonning, verkeer en parkeren. Juist op al deze punten is het ontwerp onvolledig en met onjuiste aannames. Ook, met het nieuwe Paraplubestemmingsplan Parkeren Zevenaar in de hand, worden normen genegeerd of ontkend. Het verrast omwonenden dan ook vooral dat nu zelfs met een tweede kans voor een goede Ruimtelijke Onderbouwing er geen moeite is gedaan om al deze aspecten adequaat te adresseren.

Luisterend naar wethouder Winters in de gemeenteraadsvergadering over Stationsplein 13 laat een nare smaak achter. De “procedure” is blijkbaar belangrijker dan constructief overleg met de burger. Een concrete uitspraak van Winters tijdens een van onze gesprekken: “Sometimes you have to agree to disagree”. Dat is niet iets wat een stemmende burger graag van haar gekozen bestuurders wil horen.

Liever willen we een fijne buurt, een mooie entree voor Zevenaar en een luisterend en inspirerend bestuur.