Het gemeentelijk antwoord op de vragen van D66 Peter Pollmann van 1 oktober j.l. stelt dat: “Het college en de initiatiefnemer zijn in gesprek gegaan met omwonenden zowel in pre-fase van de aanvraag als in de officiële procedure”. 

Wat de gemeente hier precies mee bedoelt is onduidelijk maar de suggestie wordt gewekt dat de gemeente initiatief heeft genomen (“… zijn in gesprek gegaan met omwonenden …”). Bovendien wordt door de lijst met “contactmomenten” de indruk neergelegd dat er uitvoerig inhoudelijk over het plan is gesproken. 

Wat uit onze eigen uitvoerige verslaglegging van deze contacten echter blijkt, is dat de gemeente tot op de dag van vandaag geen enkel (0) initiatief heeft genomen voor een gesprek met omwonenden en ze bovendien meerdere malen expliciet heeft aangegeven niet met omwonenden over het plan te willen praten. Kenmerkend zijn de opmerkingen van Wethouder Hans Winters op 15 april 2018: “Jullie moeten dat met de initiatiefnemer bespreken … “Wij willen niet over de inhoud praten anders dan via de zienswijze-procedure” … “En als we het niet eens worden, zie ik je in de rechtszaal.”. 

En op 30 april 2018 tijdens het vervolggesprek zegt Winters: “Ik ben hier alleen om te faciliteren”

RO-ambtenaar Gijsbert Voerman op 20 december 2018 doet snel zijn handen op de rug als we een A4’tje met onze standpunten willen geven: “Ik ben niet van de inhoud, ik ben alleen om jullie de procedure uit te leggen.”

 

De familie Kaplan heeft precies 1 keer een bijeenkomst belegd, op 2 februari 2018 om het plan uit de doeken te doen. De verslaglegging bleek achteraf onvolledig en voldeed dus niet. Er worden alleen standpunten herhaald, er zijn vragen “vergeten”, bezwaren worden weggewuifd met “Wij hebben er ervaring mee”. De meest opmerkelijke opmerking is wel n.a.v ons bezwaar tegen massaliteit beoogde pand met de 3 vierkante woonlagen. Samengevat: “... 2 lagen met schuine kap is normaal in Nederland alleen wordt hier de schuine kap vervangen door een 3e doorgaande laag …”. Heel bijzonder.

We hebben de familie Kaplan destijds direct uitgenodigd voor een echt perspectief vanuit onze huiskamers en tuinen. Dat bezoek heeft plaatsgevonden op 12 februari 2018 en werd al snel weer beëindigd met: “We veranderen helemaal niets. Anders maken we niet genoeg winst.”.

 

Wat er met de “pre-fase” wordt bedoeld is eveneens volstrekt onbegrijpelijk. Het is in ieder geval duidelijk dat vóór 22 december 2015 (besluit college om medewerking te verlenen aan het bouwplan) er geen enkel contact met omwonenden is geweest en evenmin in de volledige 2 jaren daarna toen het plan blijkbaar verder werd uitgewerkt in samenwerking tussen gemeente en Kaplan.

Wel hebben omwonenden tijdens het verloop van de “procedure” vanaf 2 februari 2018 (presentatie Kaplan) inderdaad meerdere malen de kans gegrepen om openbare zittingen bij te wonen, brieven te schijven, met burgemeesters te praten, zienswijzen in te dienen en zo mogelijk te spreken voor de commissie Ruimte. Van inhoudelijk en wederzijds overleg was echter nimmer sprake. 

Bijzonder is dan ook vooral de vermelding in het gemeentelijk antwoord aan D66 van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 1 oktober 2019. Ook die commissievergaderingen zijn openbaar dus we hadden onszelf tot grote verbazing van de commissie uitgenodigd. Dat was blijkbaar nog niet vaak voorgekomen. We mochten er bij zitten maar niets zeggen. De architect van Kaplan liet het aangepast plan zien en besloot de presentatie met een veelzeggende blik op ons: “Zo, en nu moet het maar eens afgelopen zijn. Het heeft al veel te lang geduurd.”. De commissie besloot het item met de conclusie: “We vinden het ook wel mooi zo”.

Uit het bovenstaande blijkt dat de datums in de opsomming van “contactmomenten” weliswaar kloppen maar dat de bijgaande suggestie van “… in gesprek gegaan …” wel heel dicht langs het lijntje van de waarheid loopt. Wij vinden het een poging om, vermoedelijk met juridisch bedoelingen, de geschiedenis te herschrijven. Wij noemen het verhaal dan ook een relaas met veel “alternatieve feiten”. 

Wordt vervolgd.