Met “alternatieve feiten” gaat het soms maar over kleine dingen die desalniettemin de wenkbrauwen fors laten fronsen. Vraag 4 van D66 Peter Pollmann gaat in op de vele fouten, personeelswisselingen en vertragingen in de procedure rondom Stationsplein 13. Niet onbelangrijk want juist dat kost ook de belanghebbende omwonenden veel tijd en geld.

In het antwoord stelt de gemeente b.v. dat er een jaar heeft gezeten tussen de voorlopige en definitieve VVGB omdat er o.a. een stikstof-onderzoek moest worden gedaan. Dat is maar half waar, niet het antwoord op de vraag en bovendien niet zo relevant. De 1e zienswijzenprocedure met als start de ter-inzage-legging van het ontwerpbesluit op 15 juni 2018 moest worden afgebroken omdat de VVGB er helemaal niet was en daarmee werd de hele procedure ongeldig. Het heeft vervolgens al ruim een half jaar geduurd voordat het ontwerp VVGB op 27 februari 2019 in de gemeenteraad werd besproken.

De start van de 2e zienswijzenprocedure was met de 2e ter-inzage-legging op 2 mei 2019, bijna het in vraag 4 bedoelde jaar later. Intussen liep dat stikstof-onderzoek blijkbaar al wel (want de wetgeving wijzigde op 29 mei 2019) en kreeg als stempel 2 oktober 2019. De gemeenteraad keurde de definitieve VVGB uiteindelijk goed op 18 december 2019, een maand nadat de (uitgestelde) zienswijzen-nota van de gemeente was gepubliceerd.

De vergunning werd uiteindelijk o.a. voorlopig geschorst omdat de definitieve VVGB helemaal niet bij de stukken voor de rechtbank zat op 1 september j.l. 

Intussen is het bijna Kerstmis 2020. Dat is 2 1/2 jaar na de start van de 1e zienswijzenprocedure en 5 jaar na het initiële besluit van het college van B&W om voorlopig goedkeuring te geven aan het plan. De gemeente wil dan al niet praten over de inhoud maar de procedure is ook verre van onder controle. Ze veegt dan ook nog het eigen straatje schoon met “… er een paar publicatiefouten zijn gemaakt …”.

Ontbrekende VVGB, ontbrekende belangenafweging, ontbrekende bezonning/privacy maatregelen, verkeerde/niet aangepaste/niet aanwezige documenten bij publicaties, verkeerde tellingen, niet tijdige milieu onderzoeken, inconsistenties in de Ruimtelijke Onderbouwing, gemiste oplossing van afval opslag/afhandeling, niet nakomen van afspraken, voortdurend wisselen van RO-ambtenaren, bewust of onbewust vragen verkeerd interpreteren en dus geen antwoord geven, onderwerpen uit de RO/vergunning halen voor "latere beoordeling na een aparte aanvraag" en dan zijn we er nog wel "een paar" vergeten.

Afzonderlijk lijken het allemaal maar minder belangrijke dingen maar de stapel is hoog en de zweem van “alternatieve feiten” blijft ook hier weer hangen. Niet goed voor het  vertrouwen van de de burger in het openbaar bestuur.

Wordt vervolgd.