Over iets meer dan 2 weken is de zitting bij de rechtbank in Arnhem. Dan is het meer dan een jaar nadat de voorzieningenrechter de vergunning voorlopig schorste. De bezwaren van de rechter gingen over fouten in de procedure, de onderbouwing en vooral over een ontbrekende belangenafweging tussen die van de omwonenden en van de initiatiefnemer.

(UPDATE: De zitting van september 2021 is uitgesteld opnieuw vanwege gemeentelijke fouten in de procedure naar zo inmiddels bekend is geworden 14 april 2022.) 

Je zou verwachten dat de gemeente in de tussentijd dan iets, voor omwonenden zichtbaar, inhoudelijks zou hebben gedaan. Dat is niet het geval. De gemeente heeft vorig jaar december een e-meeting georganiseerd. De gemeente heeft daar wederom de procedure uitgelegd, de initiatefnemer het plan en de omwonenden de voornaamste bezwaren.

N.a.v. deze uiteenzettingen zijn afspraken gemaakt. De gemeente zou een vervolgmeering organiseren om nu eens echt inhoudelijk met hoor en wederhoor alle 3 de partijen met elkaar te laten praten. Ook beloofden de gemeente en initiatiefnemer ter voorbereiding daarvan inhoudelijke punten te (her)overwegen of verder uit diepen.

Er is door de gemeente een onvolledig verslag gemaakt. Met ons commentaar daarop is niets gedaan. Ook zijn de afspraken niet nagekomen en is er geen vervolgmeeting georganiseerd. We hebben na ons rappel alleen een briefje gehad van de gemeente met wederom een uitleg van de procedure en dat de gemeente verder tot niets is verplicht. 

 

Het is gewoon bizar dat een gemeente alleen al honderden pagina’s aan bestemmingsplan en welstands-nota kan opschrijven met klinkklare omschrijvingen hoe de bestaande groene, parkachtige omgeving en  bebouwing er uit ziet en er uit moet blijven zien. En dat inclusief maatvoering- en oppervlaktebeperkingen, stijl, kleur van de gevels, alles tot in detail. En dan ook nog vele honderden pagina’s aan visie en lange  termijn plannen over waar en welke voorzieningen, winkels en horeca in wijken mogen of moeten komen. En dat dan vervolgens bij de eerste de beste initiatiefnemer al die plannen overboord gaan en ondanks alle bezwaren t.a.v. de extreme en ongepaste massaliteit, privacy, sociale veiligheid, milieu, verkeer, parkeren, de gemeente te vuur en te zwaard dit afwijkende initiatief zonder enige overlag met omwonenden blijft door drukken. Bizar.

Het is dan ook extra bizar dat de gemeente ondanks het schrijven van een uitvoerige nota over de gewenste Zevenaarse ”bestuurscultuur” en die doelstellingen nog eens breed herhaalt in haar coalitie-accoord van het huidige college van B&W, tot op de dag van vandaag heeft geweigerd ook maar 1 keer inhoudelijk met omwonenden over de inhoud van het plan te debatteren. Zelfs niet nadat de voorzieningen-rechter de gemeente hiertoe heeft gesommeerd. In de allereerste bijeenkomst verklaarde de wethouder al dat als omwonenden niet akkoord zouden zijn met dit plan, de rechter er maar iets van moest vinden. De ambtenaren Ruimtelijke Ordening hebben steeds openlijk verklaard “alleen van de procedure te zijn”. Ook de juristen van de gemeente verklaren aan niets anders gebonden te zijn dan aan de formele procedure en die houdt blijkbaar in: "Een willekeurige initiatiefnemer maakt een plan en als de gemeente dat ook mooi vindt maar het plan is niet conform de andere gemeentelijke plannen, dan volgt de gemeente louter de procedure vanaf zienwijzen-procedure tot aan de Raad van State." De gemeente heeft dan ook tot dusver niets anders gedaan dan bij ieder overlag met omwonenden (allemaal door omwonenden zelf of rechter geforceerd) de procedure tot vervelens toe en uiterst gênant herhaald. Bizar.

Ten leste in het ook bizar dat ondanks de vele landelijke studies over de sociale veiligheid in een stationsomgeving en rondom horeca (en dan zeker de combinatie) de gemeente Zevenaar voor dit ontwerp geen enkele opmerking heeft gemaakt laat staan maatregel heeft ingebracht om de toegenomen veiligheidsrisico’s te mitigeren. Nota bene heeft de gemeente in nauw overlag met de politie in al haar plannen een strikt beleid geformuleerd om horeca rondom de Markt te concentreren. Nota bene mede vanwege slechte ervaringen met de sociale veiligheid in deze omgeving omdat er een kroeg en later ook een discotheek ooit juist in dit pand heeft gezeten! Maar blijkbaar alleen omdat volgens deze ondernemer dit flatgebouw zonder horeca met terras niet financieel haalbaar zou zijn (waarvoor overigens ook iedere onderbouwing ontbreekt), wordt dit onderwerp gewoon genegeerd. Echt bizar.

 

Bij deze nogmaals een animatie filmpje van het beoogde buitenproportionele grote en ook nog niet in de omgeving passende gebouw met, ondanks het al overvloedige "blik" in de omgeving, een grote particuliere extra parkeerplaats, nauwelijks groen en een eerder door politie en gemeente ongewenste horeca.

Echt heel erg bizar.