De behandeling van het beroep op de zitting van 23 september is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nadat eerder de zienswijzen-procedure onnodig dubbel heeft moeten lopen, de voorzieningenrechter vorig jaar de gemeente ook al op de vingers heeft getikt voor inhoudelijke en procedurele fouten, is ook nu de gemeente wederom in dezelfde kuil gevallen.

Het college had een besluit (inclusief onderbouwende documenten) van een besluit waartegen beroep is ingesteld, onverwijld aan de rechtbank ter beschikking moeten stellen en via die weg dus ook aan de omwonenden. In dit geval was het zelfs zo dat de nieuwste Ruimtelijke Onderbouwing al is gedateerd op januari 2021. Mede gelet op de in december 2020 opening van besprekingen, heeft de gemeente ruimschoots de gelegeheid gehad omwonenden te informeren over en te betrekken bij wijzigingen, aanvullingen of verandering van inzichten. 

Ook heeft de gemeente op geen enkele manier zich gehouden aan de gemaakte afspraken in december 2020, beschikbare informatie is niet gedeeld, beloofde vervolg gesprekken zijn niet georganiseerd. De rechtbank heeft zich ook verbaasd over deze gemeentelijke radiostilte en 2 weken voor de zitting de gemeente nog maar eens een brief gestuurd dat men zich diende voor te bereiden in ieder geval op de punten die door de voorzieningenrechter in september 2020 zijn genoemd: de gevolgen van de erkende gebreken, de belangenafweging, een verslag van de herstelpogingen en de vraag over de verkeerkundige (on)mogelijkheden. Let wel, deze lijst is  ook volgens de rechtbank niet uitputtend. 

De gemeente heeft nauwelijks 48 uur voor het aflopen van de 11-dagen termijn voor de zitting plotseling documenten informeel rondgestuurd. Het was derhalve onmogelijk voor omwonenden tijdig nog inhoudelijk te reageren of beroep in te stellen op het wijzigingsbesluit.

Het is pijnlijk dat ook nu weer de gemeente niet in staat is gebleken voldoende kwaliteit te houden in haar eigen bedrijfsvoering, laat staan een minimaal niveau te hanteren waarop met burgers van de gemeente moet worden omgegaan en gecommuniceerd. De consequentie is niet alleen verder uitstel van de beroepsprocedure maar vooral ook het verder naar de toekomst schuiven van een goede kans dit markante punt in Zevenaar in oude glorie te herstellen met een oplossing waar omwonenden en de hele gemeente trots op zouden kunnen zijn.

De rechtbank heeft met dit uitstel erkend dat de gemeente in gebreke is gebleven en zal eerst komen met een protocol voor vervolg.

Wellicht geven de nieuwe verkiezingen over 6 maanden een boost in de goede richting voor de ontwikkeling van het gemeentelijk openbaar bestuur in Zevenaar.